โรงเรียนอนุบาลปานตะวัน จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์มยุรี พิพัฒน์กุลสวัสดิ์ ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เป็นโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพ โดยมี แนวคิดที่จะพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ทั้งร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถแก้ปัญหา มีจินตนาการและ ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้ อื่นได้เหมาะสมตามวัย
     จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กได้พัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมที่สวยงาม บรรยากาศสงบและร่มรื่น เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก สะอาดและ ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก มีสนามหญ้า กลางแจ้ง พร้อมเครื่องเล่นสนาม เด็กๆมีความ สุข สนุกกับการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ จริง ผ่านสื่อและนวตกรรมที่หลากหลาย จาก การดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและความเข้าใจ จากคุณครูที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็น การวางรากฐานที่ดีต่อไป เปิดทำการเรียนการ สอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3
 
 
 

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด mind Mapping คิดอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดประสบการณ์ผ่านการเล่น (Play and learn) ให้เด็กมีโอกาสสำรวจตัวเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงด้วยตนเองตามความสนใจของเด็ก รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
พัฒนาอย่างมั่นคง หมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กโดยองค์รวม อันได้แก่
๑. ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี
๒. ด้านอารมณ์ - จิตใจ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ การปรับตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
๓. ด้านสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม - จริยธรรม มีน้ำใจงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. ด้านสติปัญญา มีความรู้ ความคิด และจินตนาการเหมาะสมกับวัย
ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม หมายถึง ยึดมั่นในการพัฒนา 4Q
A.Q. (Attitude Quotient) การมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคม
M.Q. (Moral Quotient) การมีคุณธรรม จริยธรรม
I.Q. (Intelligence Quotient) ความสามารถทางสติปัญญา การเรียนรู้
E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์
กำลังกายสมบูรณ์ หมายถึง พัฒนาการทางด้านร่างกาย ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อให้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย

 
 
 
 
     โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้เสมือนบ้าน คุณครูให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โรงเรียนจะเชื่อมโยงบ้านกับโรงเรียนให้เด็กได้รับประสบ การณ์ อันดีงามและหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กด้านความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้เหมาะสมตามวัย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
 
 
   
 
       โรงเรียนอนุบาลปานตะวัน จะมีบุคลากรที่จัดประสบการณ์ และอบรม เลี้ยงดูเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์
 
์เต็มตามศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติ ปัญญา มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในชั้น ป. 1 มีเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ที่เป็นสากลตาม สภาพของสังคมยุคเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน โดยใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์ เน้นความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และพัฒนาเด็กตามวิถีชีวิตแบบไทย
 
 
 
1. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบเตรียมความพร้อมให้เด็ก เกิดพัฒนาการรอบด้านเหมาะสมกับวัย
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและการมี สุขนิสัยที่ดี
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเรียนรู้โดยการกระทำ หรือลงมือปฏิบัติ (Learning bydoing)
5. จัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเห็นคุณค่าของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถจัด ประสบการณ์ที่มี ความหลากหลาย
7. จัดสภาพแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบทั้งภายใน และภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้
8. จัดหาสื่อที่มีความหลากหลายและมีความ ทันสมัยให้เพียงพอ
9. จัดการประเมินพัฒนาการให้ครอบคลุมตัวชี้วัดโดย เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
10. พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
11. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โรงเรียนอนุบาล ปานตะวัน
เลขที่ ๑๔ / ๑๕ หมู่ ๒ ถนนพุทธบูชาซอย ๓๖ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร