โรงเรียนอนุบาลปานตะวัน จัดการศึกษาตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จัดการ เรียนการสอนเน้นเด็กเป็นสำคัญ (Child-Centered) ในรูปแบบของกิจกรรม บูรณาการผ่านการเล่น ด้วยนวัตกรรม การสอนต่างๆ
 
    เช่น Whole Language, Project Approach และจิต พิสัย โดยมุ่งเน้นการเสริม สร้างศักยภาพของสมอง ตาม แนวคิดพหุปัญญา(Multiple Intelligences) เพื่อให้เด็ก เรียนรู้จากประสบการตรงที่ หลากหลาย เกิดองค์ความรู้ ทักษะต่างๆ เช่น ภาษา (การ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี มิติ สัมพันธ์ การเคลื่อนไหว พัฒนาทักษะ การคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มี ภาวะผู้นำ-ผู้ตาม  
  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีทักษะในการจัดการสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัยโดยแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น ๔ สาระ เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวก่อน แล้วจึงค่อยๆเรียนรู้เรื่องที่ไกลตัวออกไป ได้แก่
1.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่าง หน้าตา รู้จักอวัยวะต่าง ๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเรียนรู้ที่จะเล่นและทำ สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองคนเดียว หรือกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดี
2.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิประจำวัน
3.ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ
4.สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะได้รู้จักสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัส ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
 
  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ดังนี้  
  1. พัฒนาด้านร่างกาย
1.1 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
เพื่อพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัวและความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว โดยการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี การเคลื่อนที่ตามคำสั่ง เล่นเครื่องเล่นสนาม กิจกรรมกลางแจ้ง
   
  1.2 กิจกรรมพัฒากล้ามเนื้อเล็ก
เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กที่แข็งแรง การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ โดยให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส การร้อย เกมการศึกษา การเขียนภาพ การเล่นกับสี การปั้น การต่อบล็อก ทำให้สามารถบังคับนิ้วต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเขียนที่ดีต่อไป
   
 
  2. พัฒนาด้าน จิตใจ-อารมณ์ และจิตพิสัย
เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม ความรู้สึกที่ดีต่อ ตนเองและผู้อื่น กล้าแสดงออก ชื่นชมในความสามารถ ตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด มีเมตตา รู้จักการแบ่งปัน มีมารยาท สามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมและศาสนาที่ตน เองนับถือโดยสอดแทรกในกิจกรรมประจำวัน มี จินตนาการและความคิดสร้างสรค์โดยจัดกิจกรรมดนตรี และงานศิลปะเป็นสื่อ บทบาทสมมติ
 
  3. พัฒนาด้านสังคมนิสัย
คุณครูจะฝึกเด็กๆ ให้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ การใส่เสื้อผ้า การทานอาหาร การพักผ่อน การขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย เด็กๆ เรียนรู้ที่จะเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงของส่วนรวม การเก็บของเข้าที่ เด็กๆ จะรู้จักการแสดงบทบาทของผู้นำและผู้ตาม ในเวลาอันเหมาะสม และที่สำคัญที่สุด เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคม รู้จักที่จะเล่นกับเพื่อนใหม่ๆ รู้จักการเสียสละให้กับผู้อื่น และรู้จักการรอคอย เพื่อเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
   
 
  4. พัฒนาด้านสติปัญญา
4.1 พัฒนาทักษะ การคิด
เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทดลอง ศึกษานอก สถานที่ ประกอบอาหาร เล่นเกมการศึกษาที่เหมาะสม กับวัยอย่างหลากหลาย ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ฝึกการ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมทั้งที่เป็น กลุ่ม ใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล
 
 
  4.2 พัฒนาการใช้ภาษา
ฝึกให้เด็กสามารถถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองด้วยภาษาพูด การเขียนตัวหนังสือ ภาษาภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน
 
 
  4.3 พัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์
เพื่อให้เด็กๆ รู้จักตัวเลข จำนวน เปรียบเทียบ ลด-เพิ่ม มากกว่า น้อยกว่า การนับ
 
  5. กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม เด็กๆจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวด ล้อมรอบๆตัวเด็ก โดยจัดกิจกรรมให้เด็กๆมีส่วนร่วม ได้ เห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การทำ กิจกรรม Reuse Reduce Recycle, ดูแลและปลูก ต้นไม้, การใช้พลังงานอย่างประหยัด การใช้พลังงานทด แทน ฯลฯ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  โรงเรียนอนุบาล ปานตะวัน
เลขที่ ๑๔ / ๑๕ หมู่ ๒ ถนนพุทธบูชาซอย ๓๖ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร